För att kunna läsa rapporten behöver du Acrobat Reader, som du kostnadsfritt kan ladda ned här på sidan.

Bankens likviditet

Likviditetsrisk kan också uttryckas som risken för att ett finansiellt instrument inte kan avyttras utan större prisreduktion eller genom att transaktionen medför stora kostnader. Det innebär bl.a. att placeringar endast görs i värdepapper som handlas på en fungerande marknad.

I verksamheten krävs att banken har rutiner för bevakning av betalningsströmmar som säkerställer att en tillfredsställande likviditetsnivå upprätthålls. Detta för att möta kundernas behov av likvida medel, för att ha möjlighet att erbjuda kunderna krediter samt för att i övrigt klara sina betalningsåtaganden.

Intimt förknippad med likviditetsrisk är finansieringsrisk. Finansieringsrisken är risken för att banken inte, vid varje tillfälle, har tillgång till tillräcklig finansiering. Risken kan t.ex. uppstå vid allt för stort beroende av en enda finansieringskälla eller om refinansiering av hela eller en stor del av bankens upplåning ska ske vid ett enda tillfälle.

Bankens finansieringsstrategi ska säkerställa att det finns tillgång till flera stabila finansieringskällor och att den genomsnittliga löptiden på finansieringen är rimlig i förhållande till löptiden på utlåning till allmänheten. Den viktigaste finansieringskällan är inlåning från allmänheten men banken finansierar sig också genom att uppta lån på de finansiella marknaderna.

Inlåning och utlåning har normalt sett helt olika avtalade löptider. Inlåning har kort löptid och krav på att vara tillgänglig omedelbart medan utlåningen normalt sett är relativt långfristig. En stor del av inlåningen från allmänheten omfattas av den statliga insättningsgarantin och den historiska erfarenheten talar för att löptiden i inlåningen i praktiken är väsentligt längre än den avtalade löptiden. Det innebär att inlåningen normalt sett fungerar bra som en stabil långsiktig finansieringskälla.

Banken utnyttjar dessutom marknadsfinansiering genom emission av obligationer och certifikat för att skapa en rimlig löptid på den totala finansieringen och därigenom matcha utlåning med längre löptider.

Bankens likviditetssituation i sammandrag