Bankens kapitaltäckning

Av reglerna framgår bl.a. hur mycket kapital, benämnt kapitalbas, som krävs i förhållande till de risker banken är utsatt för i sin verksamhet. Regler återfinns i Capital Requirement Regulation (CRR) och Capital Requirement Directive (CRD4), det senare med efterföljande svensk lag.

Enligt reglerna ska kapitalbasen minst motsvara kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker i det som benämns pelare I. Därutöver ska kapitalbasen täcka de tillkommande riskerna som institutet bedömer sig ha enligt pelare II. Slutligen ska kapitalbasen även täcka nationella buffertkrav, vilka i vissa delar kan variera över tid.

Bankens kapitaltäckningssituation i sammandrag