Valberedningen består av ordförande Per-Olof Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Tomas Hedberg, utsedd av Swedbank AB (publ) samt Anders Halvarsson, styrelseordförande i Sparbanken Sjuhärad.
Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2024 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida.

För ytterligare information

  • Per-Olof Hygren, valberedningens ordförande, 0708-33 25 08
  • Anders Filipsson Clareving, valberedningens sekreterare, 033-16 67 86