• Rekordresultat
  • God tillströmning av nya kunder
  • Fortsatt låga kreditförluster

Rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 340 mkr jämfört med 284 mkr under föregående år. Banken gör därmed sitt bästa resultat genom tiderna. Bidragande orsaker till det goda resultatet var god tillströmning av nya kunder, stigande korta räntor och låga kreditförluster. Räntabiliteten uppgick till 10,8 procent (9,6 procent). Styrelsen föreslår en oförändrad aktieutdelning på 65 mkr.

– 2019 blev resultatmässigt sett det bästa året i bankens historia. Det är glädjande att se att kunderna uppskattar sin lokala sparbank. Vår modell innebär att vi satsar på det personliga mötet ihop med digital service. Under året har vi också fortsatt vårt arbete med att möjliggöra ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Detta bl.a. genom olika aktiviteter tillsammans med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad såsom Ung Ekonomi, som sprider kunskap om vardagsekonomi för högstadieelever. Dessutom erbjuder vi föreläsningar för i huvudsak de lite mer seniora bankkunderna om digitala tjänster och hur man skyddar sig mot bedrägerier, säger VD Bosse Johansson.

Ekonomisk sammanfattning

  • Räntenettot ökade med 17 procent till 376 mkr. Räntenettot påverkades positivt av framför allt högre utlåningsvolymer men även av högre korta räntor till följd av Riksbankens höjning av REPO-räntan i januari 2019.
  • Rörelsekostnaderna ökade med 2 procent främst beroende på förstärkta åtgärder som en följd av de ökade regelverks- och myndighetskraven som ställs på banksektorn. Trots det var K/I-talet på en fortsatt god nivå och uppgick till 44 procent (47 procent).
  • Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Kreditförlustnivån uppgick till 0,01 procent och var därmed på en fortsatt mycket låg nivå.
  • Likviditeten uppgick till 4 851 mkr jämfört med 4 695 mkr föregående år och var därmed fortsatt mycket god. Likviditetstäckningsgraden uppgick till 304 procent (296 procent).
  • Kapitalbasen uppgick till 2 495 mkr jämfört med 2 286 mkr föregående år. Kapitalbasen består i sin helhet av så kallat kärnprimärkapital. Kärnprimär-kapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (20,0 procent) vilket är väl över det minimikrav som ställs på banken (14,8 procent).
  • Den totala affärsvolymen (in- och utlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Robur, Swedbank Försäkring, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans) uppgick till 65 594 mkr vilket var en ökning med 8 procent.

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32.

Bokslutskommuniké 2019

Denna information är sådan information som Sparbanken Sjuhärad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari klockan 16.00