Det enda du kan ha rätt till som efterlevande sambo är att genom bodelning få hälften av den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall måste ni därför skriva ett testamente. Barn till den avlidne har dock alltid rätt att få ut sin laglott, se under Testamente.
Se upp så att du inte står på bar backe om din älskade går bort. Som sambor kan ni, förutom att upprätta ett testamente, även behöva teckna livförsäkringar om ni behöver lösa ut barnen eller andra arvingar.
Basbeloppsregeln kan träda in om värdet på det som ska bodelas är litet. Den innebär att efterlevande sambo alltid har rätt att få ut minst två prisbasbelopp ur den gemensamma egendomen. Denna regel kan inskränka barns arv.

Beskattningen av arv till efterlevande sambo har slopats i de fall dödsfallet inträffat efter den 31 december 2003.