• Ni ska följa Sparbanken Sjuhärads (Banken) interna ordningsregler samt de delar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är tillämpliga.
  • Ni ska före ni påbörjar arbetet på Banken redovisa vilka kemikalier ni avser att använda och om möjligt lämna säkerhetsblad för dessa.
  • Allt avfall som uppkommer ska källsorteras. Ni ska ta hand om allt avfall som uppstår i samband med att ni utfört ert uppdrag på Banken. Enligt överenskommelse kan avfallet källsorteras på Banken och sker då på anvisad plats.
  • Farligt avfall ska omhändertas och borttransporteras av er. Anmälan om transport av miljöfarlig avfall ska uppvisas för Banken.
  • Då det föreligger risk för att ert arbete påverkar kvalitetsnivån på Bankens produkter ska ni informera kontaktperson på Banken före ni utför ert uppdrag.
  • Ni får inte röja information som kan skada Banken eller dess kunder.
  • Ni ska förvissa er om rutiner för utrymning och placering av brandsläckare före ni påbörjar ert arbete.
  • För heta arbeten i anläggningen utfärdas svetstillstånd av Fastighetsansvarig. All annan svetsning är förbjuden.

Regler för entreprenörer (pdf)