Styrelsen fastställer miljöpolicyn. Miljöpolicyn utvärderas i samband med Ledningens genomgång av Miljöledningssystemet en gång om året.

Utdrag ur Sparbanken Sjuhärads miljöpolicy

Bankens miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke.

Banken är medveten om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Därför ska banken:

  • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv,
  • ha ett nära samarbete med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor,
  • följa gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på miljöområdet,
  • sträva efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet,
  • driva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar, samt
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.