Den ekonomiska hållbarheten består bl.a. av bankens roll att tillgodose samhällets behov av lån, sparande samt betalningar på ett sätt som bidrar till en god utveckling av ekonomin genom att värna om den finansiella stabiliteten.

Miljöarbetet är också ett viktigt inslag i vår verksamhet, och bankens samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med miljöfrågor. I den miljöpolicy som finns antagen fastslås bland annat att miljöarbetet är ett led i skapandet av ett uthålligt samhälle och långsiktig lönsamhet. Bankens verksamhet ska därför orsaka en minimal negativ påverkan på miljön, vilket vi bl.a. gör genom källsortering och återvinning.